Vegetatia si fauna

Vegetația este în stransă legatură cu condițiile de climă, relief și natura solului. Soluri care se întâlnesc în zonă sunt: cernoziomurile de toate tipurile, solurile aluvionare, solurile brun roşcate de pădure, soluri negre de fineaţă umedă, soluri sărăturoase, lacovişti. Pe aceste tipuri de soluri culturile specifice sunt: grâul, porumbul, cartoful, plante furajere, viţa – de – vie.

Vegetația este determinată de variația condițiilor de clima, de altitudini şi de constituția solului. Specific teritoriului administrativ al comunei Daia este vegetaţia formată din păduri de foioase şi vegetaţie de silvostepă. În ceea ce privește vegetaţia lemnoasă a acestor păduri este formata din gorun (Quercus petraea ), ulm (Ulmus foliacea), păr sălbatic (Pirus piraster), arţar (Acer copestre), frasin (Fraxinus excelşior), carpen (Carpinus betulus), tei ( Tila cordata), însă cea mai mare parte este ocupată de gorun. Vegetaţia lemnoasă arbustieră este formată din: porumbar (Prunus spinose) , păducel (Cratageus monogyna), măceş (Rosa spinose), alun (Gorylus avelana) etc. Aceasta zona este completata de vegetatia ierboasa din interiorul padurii format adin rogoz, coada mielului, iar în apropierea izvoarelor şi a locurilor cu umiditate ridicată stratul ierbos mai contine viorele si piciorul cocoşului. Pajiştile au o răspândire mai mare şi sunt reprezentate prin vegetaţia formată din specii mezofile şi xeromezofile. (colilia, murar, iarba pinului, sânzienele, cicoarea, mohorul, păpădia şi muşeţelul). Suprafeţele acoperite de fâneţe au ca bază o asociaţie de fâscă şi măzăriche, se mai intalnesc: păiuşul de livezi, tremurătoarea, trifoi, măcriş, ochiul
boului, coada şoricelului etc.

Podişul Secaşelor este caracterizat printr-o fauna formata din îmbinarea elementelor specifice faunei montane cu elemente ale faunei de stepă şi şilvostepă. Fauna cuprinde principalele specii existente pe teritoriul României: mistreţ (Sus scrofa), căprior (capreolus capreolus) , lup (Canis lupus), vulpe (Vulpes vulpes), dihorul (Putorius putorius) , veveriţa (Sciurus vulgaris), şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus), iepurele (Lepus europaeus) , viezurele şi ariciul şi toată gama speciilor cântătoare (gaiţa, coţofana, rândunica, piţigoiu mare, vrabia, cucuveaua pitica, ciocănitoarea mică, ciocârlia, privighetoarea, codobatura, corbu, cucu, precum si fazanul, care ocupa un loc de frunte). Paşuni şi faneţe sunt populate cu diferite specii de rozătoare, păsari, reptile, insecte. În lacuri şi râuri abundă numeroase specii de peşti cum ar fi: crap și alte specii apropiate: caras, cosaș, scoicar. De asemenea, se poate pescui știucă, șalău, novac, somn sau chiar sturion.

Pe teritoriul comunei se regaseste o rezervaţie geologică „Râpa Roșie” din comuna Daia Română, care se afla inclusa in reteaua nationala de arii naturale protejate. Aici se pot întâlni câteva specii vegetale rare (Cotoneaster integarrima, Ephedra distachya, Centaurea atropurpurea, Dianthus serotinus, Cephalaria radiata, Asplenium nigrum).

Sari la conținut