Documente necesare

ACTE NECESARE PENTRU ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII 2 ANI

Documentaţia necesară:

1. Cerere tip;
2. Certificat de naştere nou-născut – 1 copie xerox şi original;
3. Carte de identitate mama – 1 copie xerox şi original;
4. Carte de identitate tata – 1 copie xerox şi original;
5. Livret de familie / Certificat de Căsătorie – 1 copie xerox şi original;
6. 2 dosare de carton;
7. Extras de cont

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 2 ANI

Documentaţia necesară:

 1. Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului;
 2. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.5 alin.(2) nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
 3. Actul de identitate al solicitantului (copie xerox şi original);
 4. Certificatul de naştere al copilului (copie xerox şi original);
 5. Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 01 ianuarie 2006;
 6. Certificatul de casătorie (copie xerox şi original);
 7. Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz;
 8. Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni din utimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului; cu veniturile profesionale supuse impozitului pe venit conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal (persoanele care realizează venituri din activități independente, trebuie să prezinte în anul următor dovada privind venitul efectiv realizat în vederea recalculării indemnizației);
 9. Copie xerox după certificatul medical pentru sarcină şi lehuzie (cele 126 zile), certificată conform cu originalul de către angajator;
 10. Copie xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator;
 11. Dosar;
 12. Extras de cont
 13. În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară;
 14. Declaraţia celuilalt părinte trebuie să fie însoţită de documente justificative din care să rezulte dacă a lucrat/ nu a lucrat în ultimele 12 luni, anterior datei naşterii copilului(Casa Judeţeană de Pensii, adeverinţă eliberată de angajator/ Administraţia Finanţelor Publice).

 

– Indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată şi nici mai mare de 8.500 lei.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE

Documentatie necesară:

 1. Cererea tip de acordare a dreptului la stimulent;
 2. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.5 alin.(2) nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani /stimulent;
 3. Actul de identitate al solicitantului (copie xerox şi original);
 4. Certificatul de naştere al copilului şi, după caz, livretul de familie (copie xerox şi original);
 5. Certificatul de casătorie (copie xerox şi original);
 6. Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz;
 7. Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului – pentru acordarea dreptului la stimulent, conform prevederilor prezenţei ordonanţe de urgenţă;
 8. Copie xerox după certificatul medical pentru sarcină şi lehuzie (cele 126 zile), certificată conform cu originalul de către angajator; (în cazul în care titularul solicită dreptul la stimulent imediat după terminarea concediului de maternitate);
 9. Extras de cont (BCR, BRD, CEC, B. Raiffeisen, B. Transilvania, B.Pireus, B.Carpatica, B.Românească, Romexterra, Leumi Bank, Procredit Bank, Alpha Bank, Volks Bank, ING, Bancpost, AŢE Bank, GarantiBank, Înţesa San Paolo, OTP Bank, UniCredit Tiriac Bank, Banca Millennium, Credit agricole);
 10. Dosar.

Informatii suplimentare privind Stimulentul de insertie

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCATIONAL(Legea nr. 248/2015)

Documentatie necesară dosar (în copie):

  1. cerere și declarație pe propria răspundere;
  2. dovada înscrierii și frecventării activităților organizate de grădiniţă;
  3. B.I./C.I. pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani;
  4. livretul de familie;
  5. certificat de naştere pentru copii;
  6. certificat de căsătorie dacă este cazul;
  7. adeverinţă de venit de la ANAF pentru toți membrii majori;
  8. acte doveditoare pentru toate veniturile nete lunare realizate în luna anterioară solicitării stimulentului (cupon pensie, adeverinţă de salariu, cupon şomaj, etc.)
  9. sentinţă de divorț și/sau hotărâre judecătorească definitivă privind stabilirea cuantumului pensiei/alocației de întreținere.

Familia defavorizată beneficiară de ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei i se acordă stimulentul doar pe bază pe cerere și declarație pe propria răspundere însoțite de dovada înscrierii la grădiniță.
În cazul suspendării sau încetării dosarului de alocație pentru susținerea familiei și/sau ajutor social titularul cererii are obligația să depună un dosar nou cu toate actele necesare (fără cerere) până la sfârșitul lunii în curs pentru a putea beneficia în continuare de tichetul social.

ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

Documentaţia necesară:

   1. Cerere tipizată;
   2. Documente doveditoare privind componenta familiei (original şi xerocopie);
   3. Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie;
   4. Livretul de familie;
   5. Certificat de naştere (pentru copiii sub 14 ani);
   6. Sentinţa civilă de divorţ rămasă definitivă;
   7. Adeverinţa de la unitatea şcolară – dovada frecventării unei forme de învăţământ cu menţiunea dacă frecventează sau nu fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ;
   8. Dovada – în cazul copiilor sub 18 ani care frecventează cursurile unei instituţii de învăţământ organizate potrivit legii în alta localitate – că sunt în întreţinerea familiei;
   9. Declaraţie tipizată;
   10. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate din: 
    – Salariul net şi alte drepturi salariale, se va specifica şi valoarea tichetelor de masă;
    – Pensii;
    – Alte drepturi de asigurări sociale;
    – Indemnizaţii cu caracter permanent;
    – Burse;
    – Ajutoare.
   11. Alte surse de venit obţinute din:
    – Arende, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale 
   12. Persoanele fizice fără venituri/ persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente vor prezenta CERTIFICATUL eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu 
   13. Adeverinţa eliberată de Registrul Agricol 
   14. Certificat Fiscal (soţ/soţie) eliberat de Direcţia Fiscală Locală a Primăriei de domiciliu 
   15. Dosare cu şină.

 

VENIT MINIM GARANTAT

Documentatia  necesara

   1. Actele de identitate pentru toti membrii familiei (original si copie)
   2. Certificat de casatorie
   3. Certificat de deces (unde este cazul)
   4. Sentinta de divort (unde este cazul)
   5. Adeverinta de venituri(adeverinta de salar net plus tichete de masa, cupon de pensie, cupon ajutor de somaj), pentru luna anterioara depunerii dosarului
   6. Adeverinta de la AJOFM Alba pentru persoanele fara loc de munca, care nu au in intretinere copil in varsta de pana la 7 ani, sau minor cu certificat de incadrare in gradul accentuat sau grav de handicap in varsta de pana la 18 ani, si minori care au implinit varsta de 16 ani si nu urmeaza cursurile scolare
   7. Documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, dupa caz
   8. Certificat si hotarare de incadrare intr-un grad de handicap
   9. Certificat de la Directia de Taxe si Impozite pt. persoanele peste 18 ani
   10. Adeverinta de la Administratia Finantelor Municipale Alba Iulia
   11. Cupon de alocatie de stat din luna anterioara depuneri cererii sau fisa platilor de la AJPIS
   12. Adeverinta de elev cu mentiunea daca primeste bursa sau nu.
   13. Adeverinta de la registrul agricol cu suprafata cultivata, culturile practicate, animalele si pasarile detinute
   14. Un dosar cu sina.

AJUTOR INCALZIRE

Documentatia  necesara

   1. Acte de identitate – copii xerox CI/BI pentru toţi membrii familiei, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrişi în cartea de imobil şi sunt luaţi în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Pentru copiii sub 14 ani – certificate de naştere. Certificat de căsătorie – dacă este cazul.
   2. Acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţă de locuinţa pentru care solicită ajutorul: copie contract de vânzare-cumpărare, contract cu clauză de întreţinere sau drept de habitaţie, extras de carte funciară; contract de închiriere, comodat, concesiune valabil la data depunerii cererii, împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere, după caz.
   3. Acte doveditoare privind TOATE veniturile nete lunare (venituri din activităţi independente, salariu şi alte drepturi salariale inclusiv contravaloarea tichetelor de masă, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, pensii, indemnizaţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii şi din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi al dezmembrămintelor acestuia, venituri obţinute din străinătate, depozite bancare, rentă viageră, alte venituri) realizate de către membrii familiei în luna anterioară solicitării dreptului conform Cap.5 din cererea şi declaraţia pe proprie răspundere.
   4. Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alba Iulia sau cea de domiciliu(dacă este cazul) pentru toţi membrii majori ai familiei.
   5. Adeverinţă de la Direcţia de venituri a primăriei de domiciliu/reşedinţă inclusiv în alte unităţi administrativteritoriale, pentru toţi membrii majori ai familiei.
   6. Adeverinţă de la Registrul Agricol ( de la primăria de domiciliu/reşedinţă, inclusiv în alte unităţi administrativteritoriale), cu terenurile agricole şi animalele/păsări deţinute.
   7. Adeverinţă de la Asociaţia de proprietari cu numărul şi numele persoanelor trecute la întreţinere. 8. Copie act doveditor pentru grad de dizabilitate.
   8. Copie carte de identitate a autoturismului/motocicletei.
   9. Hotărâre judecătorească definitivă şi executorie privind stabilirea cuantumului pensiei/alocaţiei de întreţinere.

 Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

Bunuri imobile:

1.Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti. 2.Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală.Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/constucție/producție agricolă. Bunuri mobile:

1.Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanele aflate în zone greu accesibile.

   1. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

 3 .Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

   1. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.
   2. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

 6.Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

7.Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

 Nota: bunurile mobile să fie în stare de funcţionare.

 Depozite bancare 1.Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei cu excepția dobânzii. Terenuri/animale şi/sau păsări 1.Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligaţia să comunice orice modificare intervenită în situaţia din declaraţie (numărul membrilor familiei, modificarea veniturilor, a bunurilor etc) în termen de 5 zile de la data modificării prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere.

Sari la conținut